جواب تست آریتمی قلب

جناب دکتر فشارکی دستور دادند که پسر من پیش آقای دکتر اورعی در مرکز آریتمی قلب معاینه بشند که این هم نتیجه س